Menu

Özel Çağrı İşareti Tahsis İşlemleri

Farklı bir sistem kullanmayı düşünmüyor iseniz amatör telsiz band planında yer alan bir frekans kullanılacak ise izin almak zorundasınız. Yüksek irtifa balon çalışmalarında kullanılacak olan çeşitli verici ve aktarıcı sistemler için çağrı işareti tahsisi yapılması gereklidir. Balon; APRS ve çeşitli sistemlerde bu özel çağrı işareti ile izlenecek ve diğer çalışmalardan kolayca ayrılacaktır. Çağrı işareti alınması amacıyla aşağıdaki bilgileri incelenmesi ve başvuru yapılması gerekmektedir.

Çağrı işareti

Amatör telsizcilere veya organizasyonlara kimlik göstergesi olarak tahsis edilmiş, özgün harf–rakam grubunu ifade eder. (3 Şubat 2010 Çarşamba tarihli KEGM’ce yayınlanan yönetmelik, tanımlar bölümü madde (4-i))

Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri

Çağrı işareti verilmesi

MADDE 5

(1) Amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiler ile organizasyonlara çağrı işareti tahsis edilir. Kurulan her istasyon için ayrı çağrı işareti verilir.
Çağrı işaretlerinin yapısı

MADDE 6

(1) Çağrı işaretleri; ön ek, bölge numarası ve son ek olmak üzere üç bölümden meydana gelir.

(2) Ön ek; TA, TB, TC veya YM harf grubundan;

a) A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere TA,

b) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere TB,

c) Amatör telsizciler veya organizasyonlar tarafından; yarışma, özel günler, kutlama ve anma günleri için geçici olarak kurulan istasyonlara TC,

ç) Organizasyonlar tarafından kurulan analog veya digital aktarıcı veya röle istasyonlarına YM, ön eki ile başlayan çağrı işareti tahsis edilir.

(3) Bölge numarası; çağrı işaretinin üçüncü karakteri olup ek-1 deki listeye göre verilir.

(4) Son ek; bölge numarasından sonra gelen en az bir, en çok üç harften oluşan harf grubudur.

a) Amatör telsiz derneklerine, ilk harfi K olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

b) Eğitim ve öğretim kurumlarına, ilk harfi X olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

c) Afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara, ilk harfi E olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

ç) İzcilik kuruluşlarına, ilk harfi S olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

d) Araştırma kurumlarına, ilk harfi R olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

e) Bu fıkranın a, b, c, ç ve d bentlerinde sayılanlar dışında kalan organizasyonlara ilk harfi V olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

(5) Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç aydan az süre için Türkiye’ye gelen ve amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizciler, kendi ülkelerinden aldıkları çağrı işaretlerinin başına;

a) A sınıfı muadili belgeye sahip olanlar TA, B ve C sınıfı olanlar TB ön ekini,

b) Bulundukları bölge numarasını,

c) “/” (ayırma) işaretini ilave ettikten sonra oluşan çağrı işaretlerini kullanarak telsiz haberleşmesi yapabilirler.

(6) Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç ay ve daha fazla süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen ve telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizcilere, ülkelerinden aldıkları belge sınıfına uygun, TA veya TB öneki ile başlayıp, bulundukları yerin bölge numarasını içeren ve son eki Z harfi ile başlayan üçlü harf grubundan oluşan çağrı işareti tahsis edilebilir.

(7) SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz.

(8) KEGM hizmet gereği son ek harf gruplarının tahsisini durdurabilir, kullanıma açabilir.

(9) Son eklerde üçlü grupların tamamen kullanılmasını müteakip dörtlü grupların verilmesine geçilebilir.

Belgenin yenilenmemesi, iptali veya ölüm ile organizasyonların feshi hallerinde çağrı işareti tahsis işlemleri

MADDE 7

(1) Çağrı işaretlerinin;

a) Amatör telsizcilik belgesinin süresi sonunda yenilenmemesi,

b) Organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi,

c) Bölge değişikliği,

ç) KEGM tarafından belge veya çağrı işaretlerinin iptali,

d) Sahibinin kullanmaktan vazgeçmesi gibi hallerde on yıl süre ile tahsis edilmez.

(2) Çağrı işaretinin tahsis edildiği amatör telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması halinde, amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla, vasi ya da varislerden hak sahibi olduğunu belgeleyen, aynı bölgede ikamet eden ve eşdeğer amatör telsizcilik belgesi sahibi olan müracaatçıya bu çağrı işareti tahsis edilebilir.

Özel etkinlikler için geçici çağrı işareti tahsisi

MADDE 8

(1) Amatör telsizcilik topluluğu ya da daha büyük bir kitleyi ilgilendiren özel gün ve durumlarda KEGM tarafından uygun görülmesi halinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre çağrı işareti tahsisi yapılır. Bu durumda özel günlere ilişkin olmak üzere ön ekten sonra rakam grubu verilebilir ve son ekte kısıtlama aranmaz.

(2) Talepler özel etkinlik tarihinden en az on gün önce KEGM’ne ulaştırılır.

(3) Özel etkinlikler için 60 güne kadar çağrı işareti tahsis edilebilir. Bu süre en çok 60 gün uzatılabilir.

MADDE 9

(1) Amatör telsizcilere üç karakterli son ek tahsisi yapılır.

(2) Beş yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan iki karakterli, on yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan tek karakterli son ekler tahsis edilebilir.

Beğen  
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir